Privacy

Introductie

Ik (Jorien van der Burg, eigenaresse van joriensjanine.nl) geef om jouw privacy, en verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening. Ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten heb verzameld, en ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. Via deze Privacy Verklaring geef ik je informatie over het verwerken van persoonsgegevens van websitebezoekers en geïnteresseerden die contact met mij opnemen via joriensjanine.nl. Deze Privacy Verklaring beschrijft welke gegevens over jou worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik je uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm. Als je vragen hebt over mijn Privacy Verklaring kun je altijd contact met mij opnemen via de contactgegevens onderaan.

Wat is het algemeen doel van gegevensverwerking?

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vraag ik hiervoor toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij, een eed, of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verzamel en gebruik ik persoonsgegevens?

Om in contact te komen
Ik maak gebruik van MailBlue, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van mijn website en het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. De meeste mails die je ontvangt worden verzonden via de servers van MailBlue. MailBlue zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zal je geen e-mails meer van mijn website ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden door MailBlue beveiligd opgeslagen. MailBlue maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer maak ik gebruik van mijn webhost. Ik heb voor mijn webhosting gekozen voor Versio. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Versio heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Versio is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Daarnaast heb ikzelf passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. En ik behandel al mijn e-mailverkeer strikt vertrouwelijk.

Ook ben ik actief op de volgende social media platformen: Instagram, Facebook, LinkedIn, en WhatsApp. Wanneer je contact met me opneemt via een van deze kanalen, verwerk ik je persoonsgegevens om je vragen te beantwoorden en/of om te reageren op je bericht. Ik doe dit via het kanaal dat jij hebt gekozen om contact met mij op te nemen.

Voor het verkopen van mijn diensten/producten
Het kunnen verkopen van diensten/producten via mijn website wordt mogelijk gemaakt door de software van WooCommerce en CartFlows, en mijn website zelf wordt gehost op een server in eigen beheer. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met WooCommerce en CartFlows gedeeld. WooCommerce en CartFlows hebben toegang tot jouw gegevens om (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce en CartFlows zijn op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce en CartFlows maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Om deze website te optimaliseren gebruik ik tevens de analytics en retargeting diensten Google Analytics en Facebook Pixel, welke ik gebruik om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Hierbij ben ik aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden. Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik door het koppelen van een Facebook Pixel aan onze website gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. Tevens maak ik gebruik van de Facebook Conversions API. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van cookies. De first party data wordt niet via jouw browser, maar rechtstreeks vanuit mijn server naar Facebook gestuurd. Dit doe ik om de impact van onze advertentie en conversie te kunnen meten en advertenties te verbeteren met custom audiences.

Om betalingen af te kunnen handelen
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Om een bestelling te kunnen verzenden
Als je een bestelling bij mij plaatst waarvoor een verzending per post nodig is, is het aan mij om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding
Hiervoor maak ik gebruik van de diensten van MoneyBird. Ik deel jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Jorien Sjanine Coaching op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Welke bewaartermijnen worden er gehanteerd?

Ik bewaar jouw gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

Kun je een klacht indienen?

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Wijzigingen in de Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring is van toepassing sinds 15 januari 2021, en kan met mettertijd veranderen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.

Contactgegevens

Als je na het lezen van deze Privacy Verklaring nog vragen hebt over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens, of als je andere opmerkingen hebt, stuur dan gerust een mail naar hello@joriensjanine.nl.